Az Optimal Fitness Sportcentrum házirendje

alt
A Házirend célja, hogy meghatározza az Optimal Fitness Sportcentrumban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alavető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Optimal Fitness Sportcentrum rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 • Az Optimal Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.


Az Optimal Fitness Sportcentrum területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 • az olyan tevékenység, amely az Optimal Fitness   szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért § minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység § az Optimal Fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele § az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
 • Az Optimal Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 • Az Optimal Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).
 • Az Optimal Fitness  nyitvatartási rendje:
  H-P: 07:00 - 21:00
  Sz: 08:00 - 18:00
  V: 08:00 - 12:00
 • A Optimal Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 • A Optimal Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
  játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, köz-használatú elektronikus készülékek, stb.
  egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
  reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag
 • Amennyiben az Optimal Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 • Üzemeltető az Optimal Fitness  a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 • Az Optimal Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észre-vételezési jogosultsága a Sportcentrum egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában az Optimal Fitness rendjére.
 • Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.
 • Az Optimal Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a Club területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 • A talált tárgyakat minden vendég az Optimal Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 • A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 • A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
 • A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;

  Mentők: (baleset esetén) 104
  Tűzoltóság (tűz esetén) 105
  Rendőrség (rendbontás esetén) 107
  Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

 

 • E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a Sportcentrum vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja
 • Az Optimal Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 • Az Optimal Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

 

II. SPECIÁLIS SZABÁLYOK

 • A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 • A szolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

 

RECEPCIÓ

 • Az Optimal Fitness sportterületeire, belépni csak az érvényesen meg-váltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
 • Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozat továbbá átadni a recepciósnak egy darab személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.)Az adatlappal a vendég elfogadja az Optimal Fitness  Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. .
 • A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít,
 • A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (chip-es óra, törölköző, sport-felszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 • A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

 

FITNESS TEREM

alt
 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben
 • Az edzőterembe ételt bevinni TILOS!
 • Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból - tilos!
 • Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata kötelező.
 • Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik. A teremedzők és a személyi edzők tanácsai többek között a baleset- megelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.

 

AEROBIC TERMEK

 • Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
 • A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
 • A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Az óra megkezdésének pillanatában a foglalás érvénytelen, ha a vendég az órára késve érkezik.
 • Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból - tilos!
 • Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

 

Optimal Fitness vezetősége